Τι είναι το ΠΕΙ
Είναι η  διαδικασία της  επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και  η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν  στην ενιαία Ε.Ε.

Το Πιστοποιητικό είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74.Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Π.Ε.Ι. διακρίνεται σε :
Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε.
Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού Πιστοποιητικό ΠΕΙ και να έχει σφραγίσει στην άδεια οδήγησης  με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 95.
Εμπορευματικές μεταφορές

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διαρκής αύξηση της εμπορικής κίνησης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παράλληλη αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτές έχουν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές οι οποίες γίνονται σχεδόν αποκλειστικά από φορτηγά οχήματα. Με τη βοήθεια των σύγχρονων ευρωπαϊκών αυτοκινητόδρομων παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σημαντική αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης των φορτηγών, με αποτέλεσμα να τα καθιστούν ανταγωνίστηκα προς άλλα μέσα, όπως ο σιδηρόδρομος ή το αεροπλάνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τη διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού και τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων από τις οδικές μεταφορές, εξέδωσε την οδηγία 2003/59/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ. 74/2008, καθιστώντας υποχρεωτική την αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση για την πλειονότητα των οδηγών βαρέων οχημάτων.
Άν έχετε άδεια οδήγησης Γ κατ/ρίας μετά την 10/09/2009  Χρειάζεστε ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης

Για την αρχική επιμόρφωση δεν υποχραιούστε εκπαίδευση
. Πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο του ΠΕΙ και να δώσετε εξετάσεις θεωρίας και μετά αφού πετύχετε στην θεωρία δίνετε εξέταση Οδήγησης.

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες:
α) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και
β) από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Η πρακτική δοκιμασία διοργανώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αποτελείται  από δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά.

Περιγραφή διαδικασίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρώτα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
   Ταυτότητα
   Άδεια οδήγησης
   2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
   ΑΦΜ
   Παράβολο δημοσίου ταμείου  30€
   Παράβολο δημοσίου ταμείου 20€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική εξέταση
   Παράβολο δημοσίου ταμείου 20€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση
   Αίτηση
   Αίτηση εκτύπωσης


•Έπειτα τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα βάλετε σε φάκελο και θα τα καταθέσετε στην τοπική υπηρεσία του Υ.ΜΕ. Αφού τα καταθέσετε θα σας δώσουν μία κάρτα την οποία θα την φέρετε στην σχολή για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Την διαδικασία έκδοσης της κάρτα μαθητή μπορεί να την αναλάβει και η σχολή μας.
•H σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων. Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).
•Αφού περάσετε την εξέταση της οδήγησης θα παραλάβετε το δίπλωμα σας είτε από την σχολή είτε από την υπηρεσία του υπουργείου μεταφορών. Για να παραλάβετε το νέο δίπλωμα πρέπει να παραδώσετε το παλαιό.
 Π.Ε.Ι. Φορτηγών
Π.Ε.Ι. Φορτηγών

Τα βιβλία του υπουργείου μεταφορών, σε μορφή pdf, ειναι διαθέσιμα να τα καατεβάσετε εντελώς δωρεάν

Κατεβάστε το βιβλίο σας
Άν έχετε άδεια οδήγησης Γ κατ/ρίας πρίν απο την 10/09/2009 Χρειάζεστε ΠΕΙ περιοδικής επιμόρφωσης

Για την περιοδική επιμόρφωση, υποχραιούστε
να παρακολουθήσετε το σεμηνάριο των 35 ωρών. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε ή να δώσετε εξετάσεις. Αφού πετύχετε ολοκληρώσετε το σεμηνάριο λαμβάνετε βεβαίωση σπουδών απο την σχολή.

Περιγραφή διαδικασίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρώτα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
   Ταυτότητα
   Άδεια οδήγησης
   2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
   ΑΦΜ
   Παράβολο δημοσίου ταμείου  30€
   Αίτηση
   Αίτηση εκτύπωσης


•Κατόπιν θα τα φέρετε στην σχολή ωστε να ξεκινήσετε τα σεμηνάρια. Μετά το πέρς των σεμηναρίων θα λάβετε βεβαίωση επιτυχούς παρακωλούθησης και θα την καταθέσετε στο μεταφορών για την έκδοση του νέου διπλώματος. Την εκδοση του διπλώματος σας μπορούμε να την αναλάβουμε και εμείς.
Για να παραλάβετε το νέο δίπλωμα πρέπει να παραδώσετε το παλαιό. Το νέο δίπλωμα θα έχει ισχύ για 5 έτη και έπειτα θα το ανανεώσετε.
Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε.
Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού Πιστοποιητικό ΠΕΙ και να έχει σφραγίσει στην άδεια οδήγησης  με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 95.
Άν έχετε άδεια οδήγησης Δ κατ/ρίας μετά την 10/09/2008  Χρειάζεστε ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης

Για την αρχική επιμόρφωση δεν υποχραιούστε εκπαίδευση
. Πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο του ΠΕΙ και να δώσετε εξετάσεις θεωρίας και μετά αφού πετύχετε στην θεωρία δίνετε εξέταση Οδήγησης.

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες:
α) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και
β) από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Η πρακτική δοκιμασία διοργανώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αποτελείται  από δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά.

Περιγραφή διαδικασίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρώτα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
   Ταυτότητα
   Άδεια οδήγησης
   2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
   ΑΦΜ
   Παράβολο δημοσίου ταμείου  30€
   Παράβολο δημοσίου ταμείου 20€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική εξέταση
   Παράβολο δημοσίου ταμείου 20€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση
   Αίτηση
   Αίτηση εκτύπωσης


•Έπειτα τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα βάλετε σε φάκελο και θα τα καταθέσετε στην τοπική υπηρεσία του Υ.ΜΕ. Αφού τα καταθέσετε θα σας δώσουν μία κάρτα την οποία θα την φέρετε στην σχολή για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Την διαδικασία έκδοσης της κάρτα μαθητή μπορεί να την αναλάβει και η σχολή μας.
•H σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ σημάτων. Αν περάσετε τότε σχολή θα σας κλείσει ραντεβού στο ΥΜΕ για να δώσετε το τεστ οδήγησης (Πορεία).
•Αφού περάσετε την εξέταση της οδήγησης θα παραλάβετε το δίπλωμα σας είτε από την σχολή είτε από την υπηρεσία του υπουργείου μεταφορών. Για να παραλάβετε το νέο δίπλωμα πρέπει να παραδώσετε το παλαιό.
 Π.Ε.Ι. Λεωφορείων
Π.Ε.Ι. Λεωφορείων

Τα βιβλία του υπουργείου μεταφορών, σε μορφή pdf, ειναι διαθέσιμα να τα καατεβάσετε εντελώς δωρεάν

Κατεβάστε το βιβλίο σας
Άν έχετε άδεια οδήγησης Δ κατ/ρίας πρίν απο την 10/09/2008 Χρειάζεστε ΠΕΙ περιοδικής επιμόρφωσης

Για την περιοδική επιμόρφωση, υποχραιούστε
να παρακολουθήσετε το σεμηνάριο των 35 ωρών. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε ή να δώσετε εξετάσεις. Αφού πετύχετε ολοκληρώσετε το σεμηνάριο λαμβάνετε βεβαίωση σπουδών απο την σχολή.

Περιγραφή διαδικασίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρώτα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
   Ταυτότητα
   Άδεια οδήγησης
   2 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
   ΑΦΜ
   Παράβολο δημοσίου ταμείου  30€
   Αίτηση
   Αίτηση εκτύπωσης


•Κατόπιν θα τα φέρετε στην σχολή ωστε να ξεκινήσετε τα σεμηνάρια. Μετά το πέρς των σεμηναρίων θα λάβετε βεβαίωση επιτυχούς παρακωλούθησης και θα την καταθέσετε στο μεταφορών για την έκδοση του νέου διπλώματος. Την εκδοση του διπλώματος σας μπορούμε να την αναλάβουμε και εμείς.
Για να παραλάβετε το νέο δίπλωμα πρέπει να παραδώσετε το παλαιό. Το νέο δίπλωμα θα έχει ισχύ για 5 έτη και έπειτα θα το ανανεώσετε.
Επιβατικές μεταφορές

Η ανάγκη των ατόμων για κινητικότητα καλύπτεται μέσω των λεγόμενων επιβατικών μεταφορών. Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών, μπορεί να ασκεί όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις, έναντι κομίστρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τη διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού και τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων από τις οδικές μεταφορές, εξέδωσε την οδηγία 2003/59/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ. 74/2008, καθιστώντας υποχρεωτική την αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση για την πλειονότητα των οδηγών βαρέων οχημάτων.
Ποιοι εξαιρούνται

Από την υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ εξαιρούνται οι οδηγοί:

•Οχημάτων με μέγιστη ταχύτητα 45 km/h
•Οχημάτων που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και της Πολιτικής Άμυνας ή της Πολιτικής Σχεδίασης •Εκτάκτων Αναγκών της χώρας.
•Οχημάτων για δοκιμές επί της οδού και νέων μεταποιημένων οχημάτων που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
•Οχημάτων που χρησιμοποιούνται για εργασίες διάσωσης
•Οχημάτων ΙΧ που μεταφέρουν φορτίο για την εξυπηρέτηση της εταιρίας που εργάζονται και ανήκει αποκλειστικά σε αυτές,
•Καθώς και αυτοί που εργάζονται σε επιχειρήσειςπαροχής Οδικής Βοήθειας.
Ποια είναι η διάρκεια των Π.Ε.Ι.

Όλα τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχικής Επιμόρφωσης,Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης και Περιοδικής Κατάρτισης) έχουν
5ετή διάρκεια.
Πως επηρεάζονται οι Επαγγελματικές Άδειες Οδηγού

Το ΥΜΕ  δεν θα χορηγεί και δεν θα διατηρεί σε ισχύ Επαγγελματική Άδεια Οδηγού σε οδηγό ο οποίος απαιτείται να κατέχει και δεν κατέχει Π.Ε.Ι.
Σημειώνεται ότι παρόλο που για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών C1 και C1+E  δεν απαιτείται Επαγγελματική Άδεια Οδηγού, οι οδηγοί των οχημάτων αυτών θα πρέπει να αποκτούν Π.Ε.Ι.
Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης - Κατάρτισης

Οι γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα του παρόντος καταλόγου. Σημειώνεται ότι η αρίθμηση των θεμάτων είναι αυτή που αναφέρεται στην Οδηγία 2003/59/ΕΚ, αλλά η σειρά παρουσίασης έχει διαφοροποιηθεί για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός των θεμάτων που αφορούν τον κάθε αναγνώστη ανάλογα με την κατηγορία οχήματος που των ενδιαφέρει
1. Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας
1.1. Στόχος: γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του. Καμπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης χρήσης του στροφόμετρου, διαγράμματα επικάλυψης των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων.
1.2. Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών.
Ιδιαιτερότητες του υδροπνευματικού κυκλώματος των φρένων, όρια χρήσης των
φρένων και των επιβραδυντών, συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή, επιδίωξη του καλύτερου συνδυασμού ταχύτητας και των σχέσεων του κιβωτίου, χρήση της αδράνειας του οχήματος, χρήση των μέσων επιβράδυνσης και πέδησης σε κατωφέρεια, στάση που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση βλάβης.
1.3. Στόχος: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου. Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίμου με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας των σημείων 1.1 και 1.2.
2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων
2.1. Στόχος: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου. Μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις μεταφορές, αρχές, εφαρμογή και συνέπειες
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης, κακής χρήσης ή παραποίησης του χρονοταχυγράφου, γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του οδικού μεταφορέα:  δικαιώματα και υποχρεώσεις των οδηγών ως προς την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση.
3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη.
3.1. Στόχος: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα. Τυπολογία των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταφορών, στατιστικές τροχαίων ατυχημάτων, συμμετοχή των βαρέων οχημάτων/πούλμαν στα ατυχήματα, συνέπειες στον άνθρωπο, υλικές και οικονομικές συνέπειες.
3.2. Στόχος: ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λαθρομεταναστών.
Γενική ενημέρωση , συνέπειες για τους οδηγούς, προληπτικά μέτρα, κατάλογος σημείων επαλήθευσης, νομοθεσία σχετική με την ευθύνη των μεταφορέων.
3.3. Στόχος: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων.
Εργονομικές αρχές: επικίνδυνες κινήσεις και σωματικές στάσεις, φυσική κατάσταση, ασκήσεις χειρισμού, μέσα ατομικής προστασίας.
3.4. Στόχος: συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας.
Αρχές υγιούς και ισορροπημένης διατροφής, επιπτώσεις της κατανάλωσης οινοπνεύματος, φαρμάκων ή κάθε άλλης ουσίας που μπορεί να μεταβάλει την συμπεριφορά, συμπτώματα, αιτίες, αποτελέσματα της κόπωσης και του άγχους, θεμελιώδης ρόλος του βασικού κύκλου εργασίας/ανάπαυσης.
3.5. Στόχος: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Συμπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή πρώτων βοηθειών, αντίδραση
σε περίπτωση πυρκαϊάς, απομάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου, διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής
δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.
3.6. Στόχος: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της
εταιρείας.
Συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σημασία για την επιχείρηση της ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνομιλητές του οδηγού, συντήρηση του οχήματος, οργάνωση της εργασίας, εμπορικές και οικονομικές συνέπειες μιας διαφοράς.Σχετική Νομοθεσία:
ΦΕΚ_Β216_2009
ΠΔ_74-2008
Ποιος είναι ο σκοπός των Π.Ε.Ι.

Η απόκτηση των Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών σκοπεύει στην:
•  αύξηση της οδικής ασφάλειας,
•  ενθάρρυνση της επικαιροποίησης και της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων και ικανοτήτων των οδηγών,
•  αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών,
•  αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ C1, C1+E, C, C+E

1. Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας
1.4. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος.
Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου οχήματος ή συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομήτου φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο  άρους, τύποι συσκευασίας και υποστηρίγματα φορτίου.
Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων που απαιτούν πρόσδεση, τεχνικές σφήνωσης και πρόσδεση, χρήση ιμάντων πρόσδεσης, έλεγχος των διατάξεων πρόσδεσης, χρήση των μέσων μετακίνησης φορτίων, τοποθέτηση και αφαίρεση καλυμμάτων του
φορτίου.
2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων
2.1. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων.
Άδειες εκμετάλλευσης μεταφορών, υποχρεώσεις των τυποποιημένων συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, σύνταξη των εγγράφων που συνιστούν τη σύμβαση μεταφοράς, άδειες διεθνών μεταφορών, υποχρεώσεις της CMR («σύμβαση περί
του συμβολαίου δια την διεθνή οδική μεταφοράν εμπορευμάτων»), σύνταξη της διεθνούς φορτωτικής, διέλευση συνόρων, πράκτορες μεταφορών, ειδικά συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων.
3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη.
3.7. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οργάνωση της αγοράς.
Σχέση των οδικών μεταφορών με τους άλλους τρόπους μεταφοράς (ανταγωνισμός, φορτωτές), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφορών (μεταφορές για λογαριασμό τρίτου, για ίδιο λογαριασμό, βοηθητικές δραστηριότητες των μεταφορών), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων των μεταφορών, διάφορες  ξειδικεύσεις μεταφορών (βυτιοφόρα οχήματα, ελεγχόμενη θερμοκρασία, κ.λπ.), εξελίξεις του κλάδου (διαφοροποιήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνδυασμένες σιδηροδρομικές - οδικές μεταφορές, υπεργολαβία, κ.λπ.).
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ D1, D1+E, D, D+E

1. Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας
1.5. Στόχος: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών.Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομήτης χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση από την οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων λειτουργιών, συνεργασία με τους επιβάτες, ιδιαιτερότητες της μεταφοράς ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα μειωμένης κινητικότητας, παιδιά).
1.6. Στόχος: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος.
Δυνάμεις που ασκούνται στα εν κινήσει οχήματα, χρήση των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου συναρτήσει του φορτίου του οχήματος και των χαρακτηριστικών της οδού, υπολογισμός του ωφέλιμου φορτίου ενός οχήματος ή ενός συνόλου, υπολογισμός του ωφέλιμου όγκου, κατανομήτου φορτίου, συνέπειες της υπερφόρτωσης επί του άξονα, ευστάθεια του οχήματος και κέντρο βάρους.
2. Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων
2.3. Στόχος: γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών.
Μεταφορά ειδικών ομάδων, εξοπλισμός ασφαλείας του λεωφορείου, ζώνες ασφαλείας, φόρτωση του οχήματος.
3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη.
3.8. Στόχος: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς.
Σχέση των οδικών μεταφορών επιβατών με τους άλλους τρόπους μεταφοράς επιβατών (σιδηρόδρομοι, ΙΧ αυτοκίνητα), διάφορες δραστηριότητες οδικών μεταφορών επιβατών, διέλευση συνόρων (διεθνείς μεταφορές), οργάνωση των κύριων τύπων επιχειρήσεων μεταφορών επιβατών.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Ερχόμαστε στον χώρο σας...


Παραλαμβάνουμε όλα τα δικαιολογητικά από τον χώρο σας.
Ερχόμαστε με διάθεση !


Στα πρακτικά μαθήματα οδήγησης αν χρειάζεται,σας παραλαμβάνουμε και σας επιστρέφουµε από τον χώρο σας.
Διεκπεραιώνουμε γρήγορα, οικονομικά και χωρίς κόπο για εσάς

Αν θέλετε να περάσετε από τεχνικό έλεγχο παραλαμβάνουμε το αυτοκίνητό σας και περνάμε τις διαδικασίες στα
ΚΤΕΟ
Εγγύηση χαμηλότερης τιμής


Έχουμε την χαμηλότερη τιμή που μας επιτρέπεται να έχουμε και αυτό είναι υπόσχεση.
Σχολή οδηγών
697 47 41 669
ΜΠΕΣΙΡΗΣ
697 47 41 669
nbesiris@gmail.com
besiris.gr
nikbesiris
twitter.com/nbesiris
Θα μας βρείτε...

Πετμεζά 8 στον 1 όροφο
(φανάρια)
Κιάτο Κορινθίας, ΤΚ 20200
Τηλ: 2742-029-060
Ωράριο λειτουργίας..

Mon-Fri: 8:30am-14:00pm
Mon-Fri: 17:30am-21:00pm
Saturday: 9:00am-14:00pm
Ενδιαφέροντα Links  Σχετικά με τον οδηγό με την οδήγηση και τα αυτοκίνητα
Χρήσιμα Έντυπα
Αναλαμβάνουμε τις χρονοβόρες και κουραστικές για εσάς διαδικασίες

•Παίρνουμε τα παράβολα από Δημόσιο ταμείο (Εφορία), συγκεντρώνουμε & ελέγχουμε τα δικαιολογητικά σας.
•Καταθέτουμε τον φάκελό σας στην αρμόδια υπηρεσία, παραλαμβάνουμε την κάρτα σας, προγραμματίζουμε τις θεωρητικές και τις πρακτικές σας εξετάσεις.
•παραλαμβάνουμε την άδεια οδήγησης μετά την επιτυχία στις εξετάσεις.
•Επίσης σας παρέχουμε δωρεάν βοήθημα θεωρίας ή σημειώσεις, cd προσομοίωσης θεωρητικών εξετάσεων καθώς και όποιο άλλο εκπαιδευτικό υλικό.
•Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εξεταστείτε από τους γιατρούς και να παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας.